För leverantör krav

Följ oss:

FRIDAY SERVICE

FRIDAY RIV, STÄD & BYGG SERVICE AB


UE Avtal - version 2


För att underlätta vid kontakten med våra underentreprenörer har vi utformat ett avtal. Nedanstående information krävs för att vara en godkänd Underentreprenör till FRIDAY RIV,STÄD & BYGG AB.


Det är upp till underentreprenören att se till att denne har rätt försäkringsskydd och övriga tillstånd.
UE 2015 Avtal BI


UE avtal 2016
Leverantörsuppgift:


•Typ av faktura (debet- eller kreditfaktura)


•Fullständigt företagsnamn


•Organisationsnummer


•Momsregistreringsnummer


•Kontaktuppgift


•Bank och/eller Plusgiro


•Uppgift om F-skatt

Fakturauppgifter:


•Projektnummer


•Projektnamn


•Leveransadress


•Vår referens


•Betalningsvillkor


•Förfallodatum (betalning förfaller 30 dagar efter mottagandet om inget annat överenskommit)
Innan fakturering:


•Skall påskrivet UE-avtal, F-skattsedel, försäkringsbevis och registreringsbevis från Bolagsverket skickas in till oss. Om dessa ej finns registrerade hos FRIDAY RIV, STÄD & BYGG AB uteblir betalning på skickade fakturor tills dokumenten inkommit.


•Om projektet kräver skall en prestationsbunden betalningsplan lämnas in 2 veckor innan arbetet påbörjas och skall godkännas innan fakturering.


•I de fall bankgaranti efterfrågas skall Entreprenören överlämna bankgaranti eller annan säkerhet som godkänns av FRIDAY RIV, STÄD & BYGG AB.Övrigt:


Projekt: Projektnumret börjar alltid på P följt av 4-6 siffror. Endast ett projektnummer per faktura.


•Ofullständiga fakturor: Ofullständiga eller felaktiga fakturor kommer att returneras utan åtgärd. Dröjsmålsräntor accepteras inte på fakturor som returneras på grund av ovanstående nämnda brister.


•Pris: Pris enligt överenskommelse.


•ÄTA: Skriftlig beställning ska finnas INNAN arbete påbörjas. Om detta saknas uteblir betalning från FRIDAY RIV, STÄD & BYGG AB. Påskriven beställning ska bifogas snarast till oss, detta arbete får då ett projektnummer som skall användas vid fakturering.


•Omvänd skatteskyldighet: I enlighet med 1 kap 2§ p 4 b mervärdeskattelagen omfattas FRIDAY RIV, STÄD & BYGG AB av den omvända skatteskyldigheten vid köp av byggtjänster. Vi hänvisar till www.skatteverket.se för mer information om vilka tjänster som omfattas.


•Betalning: Du som UE äger inte rätten att att överlåta fodran på FRIDAY RIV, STÄD & BYGG AB till factoringföretag eller någon annan, utan skriftligt godkännande från oss.


•Dagbok: Vid löpande jobb skall dagbok bifogas. I dagboken ska det framgå VEM som har jobbat, ANTAL timmar och VAD som har utförts. Beroende på jobbets upplägg, så kan dagbok krävas innan fakturering. Detta informerar vi er om i samband med byggstart.


•Tidplan: Skall följas om det finns till projektet.


•Vite: I vår beställning skall det framgå om vite kan förekomma. Om vite åberopas betalas detta av underentreprenör som gjort sig skyldig till förseningen.


Arbetsgivaravgifter och skatter: Vi använder oss av UC och kontakt med Skatteverket för att säkerhetsställa att alla våra underentreprenörer sköter sina arbetsgivaravgifter och skatter.


•SKV 4820: Vid ny underentreprenör skickas en SKV 4820, därefter görs en kontroll löpande var 3:e månad


•Personalliggare: Från och med 1:a januari 2016 skall alla entreprenörer registrera varje in och utpassering på byggarbetsplatsen. (Påbörja och avslutat arbetspass) Om lunch/fika förtärs i byggbod tillhörande byggarbetsplatsen skall Du EJ utregistrera dig. Endast om du lämnar byggarbetsplatsen.

Om skatteverket kommer på kontrollbesök och DU ej finns registrerad på arbetsplatsen och kontrollavgift utfärdas blir Du ersättningsskyldig enligt skatteverkets sanktionsavgifter.


•ID06: Alla på arbetsplatsen skall inneha ett giltigt ID06 och detta skall bäras väl synligt. Om beställare ger oss böter p.g.a. att ni inte bär utfärdat ID06 debiteras ni kostnaderna.


•Underentreprenör och dennes anställda: Ska ha erforderlig utbildning, erfarenhet, behörighet och språkkunskap för sina arbetsuppgifter. Entreprenören ansvarar för att det alltid skall finns en person som kan kommunicera på svenska på arbetsplatsen.


•Kollektivavtal: Våra underentreprenörer skall vara bundna till ett kollektivavtal och detta skall årligen redovisas.


•Försäkring: Entreprenörens skall ha en allriskförsäkring och ansvarsförsäkring.


•Sveriges Byggindustriers uppförandekod: Vi tillämpar BI´s uppförandekod och ser även att våra leverantörer och underentreprenörer gör detta likaså. BI´s uppförandekod


•Varugaranti: Varugaranti skall lämnas till FRIDAY RIV, STÄD & BYGG AB.i samband med slutbesiktning. Garantitiden gäller från det att entreprenad blivit godkänd vid slutbesiktning. Om Entreprenören har erhållit eller erhåller en längre garantitid för material eller vara gäller denna längre garantitid även mellan Entreprenören och Beställaren.


•Byggvarubedömning och kemiska produkter: Underentreprenören ska upprätta, och i god tid före påbörjat arbete redovisa en aktuell förteckning över de varor samt kemiska produkter som förs in på arbetsplatsen. Varorna skall uppfylla kraven som ställs i Byggvarubedömningen. Med lägsta bedömning ”Accepteras”.


•Riskanalys: Innan påbörjat arbeten skall en riskanalys över arbetsmomenten lämnas in till FRIDAY RIV, STÄD & BYGG AB..


•Dokumentation: Drift och skötselanvisningar samt egenkontroller skall lämnas till FRIDAY RIV, STÄD & BYGG AB., 2 veckor innan slutbesiktning.För Leverantörskrav

                                                                    FRIDAY leveranskrav år 2009

UE avtal 2016 FRIDAY RIV, STÄD & BYGG AB

UE 2015 Avtal BI

Bank

Friday riv, städ & bygg AB

Besöksadress: Sollentunavägen 116 BV

                        191 45 Sollentuna

                        Tel: 08 750 90 93


Faktra adress: Box : 70 83

                         164 07 Kista

                         e-faktura@fridaycity.se


                         www.fridaycity.se

                         info@fridaycity.se