Auktorisat Serviceentreprenör

Följ oss:

FRIDAY SERVICE

FRIDAY RIV, STÄD & BYGG SERVICE AB

Auktoriserat Serviceföretag


Auktorisationen är skapad för att stärka branschens rykte genom att kontrollera och framhålla seriösa företag på marknadens

Auktorisat Serviceentreprenör


Auktorisationen hjälper kunderna att välja seriösa och pålitliga företag.


Vad Krävs:

En auktoriserad serviceentreprenör:


 • Har F-skattsedel och är registrerad i moms- och arbetsgivaravgiftsregistret.


 • har inga skatteskulder hos kronofogdemyndigheten.


 • Har tillstyrkta revisionsberättelser registrerade hos Bolagsverket.


 • Är medlem i Almega Serviceentreprenörerna och har därmed kollektivavtal för sina medarbetare.


 • Följer Almega Serviceentreprenörernas Allmänna Kontraktsvillkor eller motsvarande.


 • Ger alla nya medarbetare introduktionsutbildning enligt kollektivavtal.


 • Har ansvarsförsäkring på minst det belopp de Allmänna Kontraktsvillkoren anger.


 • Följer Allmänna reklamationsnämndens beslut och rekommendationer.


 • Har dokumenterat miljöledningssystem eller är miljöcertifierad.


 • Har synlig namnbricka eller företagskort för att kunden ska veta vem som utför service hos dem, samt kan legitimera sig.

Auktoriserat Serviceföretag


Auktorisationen är skapad för att stärka branschens rykte genom att kontrollera och framhålla seriösa företag på marknaden.


Auktorisationen är ett viktigt led i att stärka branschens anseende. Genom att seriösa företag visar att de är ett Auktoriserat Serviceföretag stärks hela branschen. Auktorisationen ingår också som en stärkande och viktig del i diskussionen med politiker och andra beslutsfattare om branschen och dess förutsättningar.


Förutom ett enkelt sätt att visa kunderna att företaget är ett seriöst och ansvarstagande serviceföretag ger auktorisationen också möjlighet att träffa andra i branschen någon gång per år. Man får då chansen att träffa branschkollegor för erfarenhetsutbyte och möjlighet att stärka sina nätverk.


För att ansöka om att bli Auktoriserat Serviceföretag krävs det att ditt företag är medlem i någon av Almegas följande branschorganisationer:


 • Almega Serviceföretagen (städföretagen/fönsterputsföretagen, FM-företagen, saneringsföretagen, hemserviceföretagen),
 • Fastighetsarbetsgivarna
 • Samhallförbundet.Autkorisationsnämnden


Alla beslut om beviljande av auktorisation, uteslutning eller annan tillämpning av regelverket fattas av Auktorisationsnämnden. Nämnden står oberoende från styrelsen och arbetet leds av en opartisk ordförande. Ledamöterna skall vara välrenommerade och representativa företrädare för branschen. Fastighetsanställdas Förbund och Svenska Kommunalarbetareförbundet utser en ledamot vardera i auktorisationsnämnden. Föredragande i nämnden är Almega Serviceföretagens näringspolitiske chef.

Bank

Friday riv, städ & bygg AB

Besöksadress: Sollentunavägen 116 BV

                        191 45 Sollentuna

                        Tel: 08 750 90 93


Faktra adress: Box : 70 83

                         164 07 Kista

                         e-faktura@fridaycity.se


                         www.fridaycity.se

                         info@fridaycity.se