KVALITET & MILJÖ

Följ oss:

FRIDAY SERVICE

FRIDAY RIV, STÄD & BYGG SERVICE AB

 

ISO certifiering för kvalitet (ISO 9001) miljö ( ISO 14001) och arbetsmiljö (OHSAS 18001) .


Kvalitetspolicy

FRIDAY Riv, Städ och Bygg AB arbetar med allt inom städning och rivning samt med grovarbete, asbestsanering, virussanering och transporter. Vi vill

 • utföra arbetet i överensstämmelse med ingångna avtal,
 • inte förlora en kund på grund av reklamationer,
 • vara kända och respekterade för hög leveranssäkerhet,
 • ständigt förbättra metoder, produkter och utrustning,
 • ha ett fungerande samarbete med våra leverantörer

 

Kundens behov, krav och förväntningar uppfylls, genom att

 • arbetet utförs av utbildad, erfaren och kompetent personal,
 • personalen är kvalitetsmedveten och arbetar förebyggande.

 

Att säkerställa att vi uppfyller kunders och andra viktiga intressenters krav enligt vårt ledningssystem samt att följa gällande lagar och författningar utgör ett åtagande för varje chef och medarbetare

 

Stockholm 22 maj 2020

Ari Jamal

VD

 

Miljöpolicy

FRIDAY Riv, Städ och Bygg AB arbetar med allt inom städning och rivning samt med grovarbete, asbestsanering och transporter. Våra kunder kan förvänta sig att vi

 • strävar efter att skydda miljön och minimera negativ miljöpåverkan,
 • använder miljömärkta produkter, metoder och redskap,
 • använder miljöklassade bilar,
 • hanterar avfall enligt anvisning och föreskrifter,
 • informerar våra anställda om vår miljöpåverkan t ex avfalls- och kemikaliehantering,
 • förebygger föroreningar och följer tillämplig miljölagstiftning samt övriga bindande krav

 

Varje anställd i vårt företag åtar sig att ständigt minska miljöpåverkan genom att förbättra miljöledningssystemet och följa denna policy. Policyn är tillgänglig för allmänheten.

 

Stockholm 9 maj 2018

Ari Jamal

VD

 

Arbetsmiljöpolicy

FRIDAY Riv, Städ och Bygg AB arbetar med allt inom städning och rivning samt med grovarbete, asbestsanering och transporter. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och som anställd kan du förvänta dig

 • en säker, trevlig och utvecklande arbetsplats med ledare som sätter tydliga mål och engagerar medarbetarnas egen förmåga till ansvar och initiativ,
 • arbetsglädje genom öppenhet, kommunikation och samverkan
 • förebyggande åtgärder för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö,
 • möjligheter till kompetensutveckling, karriär och balans mellan arbete och fritid,
 • att bli informerad om risker för arbetsskador, kemiska hälsorisker och skyddsutrustning
 • att arbetsmiljöarbetet är en naturlig del av verksamheten

 

Våra mål i arbetsmiljöarbetet är

 • att minimera antalet inträffade incidenter (tillbud och olyckor)
 • att uppnå vår nollvision avseende antal personer som genomgår arbetsanpassning och rehabilitering
 • att minimera sjukfrånvaron

 

Vi bevakar och följer gällande arbetsmiljölagstiftning samt kontrollerar egen lagefterlevnad.

Bank

Friday riv, städ & bygg AB

Besöksadress: Sollentunavägen 116 BV

                        191 45 Sollentuna

                        Tel: 08 750 90 93


Faktra adress: Box : 70 83

                         164 07 Kista

                         e-faktura@fridaycity.se


                         www.fridaycity.se

                         info@fridaycity.se