Rivning

Rivningsarbete

Följ oss:

FRIDAY RIV, STÄD & BYGG SERVICE AB

FRIDAY AB kompetenta personal, sin gedigna utrustning och kunskapsbredd,

 

Rivningsarbete

Rivningsarbete kan innebära störningar för miljön och för människors hälsa.

Några exempel på störning är buller, damning och vibrationer från såväl rivningen som från transporter. Då fastigheter står helt eller delvis obebodda

under en längre tid ökar även risken för besök av skadedjur, till exempel råttor, katter och duvor. Denna skrivelse är en vägledningen för vad ni bör ta

hänsyn till vid rivningsarbeten.

 

Miljöförvaltningens krav

 

Ljudnivåer

Rivningsarbeten får inte ge upphov till ljudnivåer som överskrider Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggarbetsplatser, NFS 2004:15.

 

PCB

Är en byggnad uppförd eller renoverad under åren 1956-1973 ska byggnaden PCB-inventeras. Resultatet ska skriftligen meddelas till Miljöförvaltningen. I de fall PCB upptäcks (fogar eller golvmassor > 500 ppm) ska byggnaden saneras före rivning. Anmäl sanering i god tid till Miljöförvaltningen.

Allt PCB-haltigt avfall är farligt avfall och ska transporteras av godkänd transportör till godkänd mellanlagringsstation.

 

Oljecisterner

Eventuella oljecisterner som inte längre kommer att användas, ska, tillsammans med rörledningar, tas bort eller rengöras och sandfyllas.

Intyg om detta ska sändas till Miljö- förvaltningen.

 

Föroreningar

Om man vid rivningsarbeten på träff ar misstänkta föroreningar ska detta anmälas till Miljönämnden enligt 9 § 10 kap miljöbalken (SFS 1998:808).

Innan eventuella efterbehandlings åtgärder görs, ska detta anmälan till Miljöförvaltningen enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899).

 

Rivningsavfall

Uppkommet rivningsavfall ska sorteras i enlighet med gällande lagstiftning (SFS 2001:1063) och transporteras av godkänd transportör

 

 

KOMPETENSUTVECKLING

 

Vi arbetar tätt med Utbildningslandslaget som utbildar all vår personal i bland annat:

  • Heta arbeten
  • Ställningsutbildning 2-9m
  • Säkra lyft
  • Asbest
  • PCB
  • Mobila plattformar
  • Fallskydd

Bank

Friday riv, städ & bygg AB

Besöksadress: Sollentunavägen 116 BV

191 45 Sollentuna

Tel: 08 750 90 93

 

Faktra adress: Box : 70 83

164 07 Kista

e-faktura@fridaycity.se

 

www.fridaycity.se

info@fridaycity.se